Laskumerkintävaatimukset

Yrittäjää askarruttaa monesti, että mitä siitä laskusta oikein tulee löytyä, koska tarkkaahan se on, että tarpeelliset tiedot ovat näkyvissä.

Halusinkin kerätä arkea helpottamaan listan, jota voi hyötykäyttää!


Palveluuni kuuluu myös myyntilaskujen laadinta, joten voit jättää asian kirjanpitäjäsikin huoleksi.

Omaan kirjanpidon laskuusi tällä ei juuri kasvattavaa vaikutusta ole, koska saan laskutusohjelmalla tekemäni laskut suorasiirtona kirjanpitoon sen sijaan, että veisin tiedot itse tekemistäsi laskuista kirjanpito-ohjelmaan käsin.


Myyjänä sinun on annettava arvonlisäverolain tietosisältövaatimukset täyttävä lasku seuraavissa tilanteissa:

 • Verollisesta myynnistä, kun ostajana on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja vaan esimerkiksi yleishyödyllinen yhteisö. Verollisella myynnillä tarkoitetaan myyntiä, josta arvonlisäverolain mukaan on maksettava veroa Suomessa. Laskunantovelvollisuus koskee myös myyntejä, joista ostaja on verovelvollinen käännetyn verovelvollisuuden perusteella.
 • Verottomasta myynnistä, jos saat myyntiä varten tekemistäsi hankinnoista arvonlisäverolain nojalla palautuksen. Tällaisia myyntejä ovat tavaroiden yhteisömyynti, vienti ja muut palautukseen oikeuttavat nollaverokannan alaiset myynnit. Lisäksi lasku on annettava sijoituskullan myynnistä ja välityksestä. Liikkeen tai sen osan luovutusta koskevasta asiakirjasta on käytävä ilmi laskulta edellytetyt tiedot.
 • Suomessa verottomaksi säädetystä myynnistä, joka tapahtuu toisessa EU-valtiossa. Tällaista myyntiä ovat mm. yleishyödyllisten yhteisöjen veroton myynti, kiinteistönluovutukset sekä terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynti.
 • Tavaroiden kaukomyynnistä ja uusien kuljetusvälineiden myynnistä toiseen EU-maahan myös silloin, kun ostajana on yksityishenkilö.
 • Verottomasta myynnistä kunnalle. Vaikka et olisi arvonlisäverovelvollinen, on sinun myyjänä annettava lasku, kun luovutat kunnalle verottomia terveyden- ja sairaanhoitoon tai sosiaalihuoltoon liittyviä palveluja ja tavaroita.
 • Ennakkomaksusta. Muista kuin tavaroiden yhteisömyyntien ennakkomaksuista on annettava lasku.
 • Myönnetyistä oikaisueristä, esimerkiksi verollista myyntiä koskevista ostajalle annetuista vuosi- tai vaihtoalennuksista, ellei niitä ole huomioitu aiemmin annetuissa laskuissa.

Arvonlisäverolaissa tarkoitettu lasku voi varsinaisen laskun lisäksi olla myös muu laskuna toimiva tosite, joka täyttää arvonlisäverolain tietosisältövaatimukset. Lasku voidaan toimittaa paperilla tai vastaanottajan luvalla sähköisesti. Lasku voi muodostua myös useammasta erillisestä asiakirjasta, jos ne yhdessä täyttävät laskun tietosisältövaatimukset.

On tärkeää huomata, että vaikka arvonlisäverolain tietosisältövaatimuksia täyttävää laskua ei tarvitsisi antaa, kirjanpitoa tai muistiinpanoja varten on aina oltava tosite. Lisäksi myyjän on tarjottava asiakkaalle käteisellä rahalla tai maksukortilla maksettaessa kuitti. Kuitintarjoamisvelvollisuus koskee kaikilla toimialoilla toimivia elinkeinonharjoittajia, joiden tilikauden liikevaihto on yli 10 000 euroa.

Yleiset laskumerkintävaatimukset

Arvonlisäverolain 209 b § sisältää luettelon pakollisista laskumerkinnöistä, jotka ovat:

 • laskun antamispäivä
 • juokseva tunniste
 • myyjän arvonlisäverotunniste
 • ostajan arvonlisäverotunniste käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa tai kun on kyse tavaroiden yhteisömyynnistä
 • myyjän ja ostajan nimi ja osoite
 • tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole huomioitu yksikköhinnassa
 • verokanta
 • suoritettavan veron määrä
 • merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain taikka arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen
 • ostajan verovelvollisuudesta merkintä ”käännetty verovelvollisuus”
 • ostajan laatimaan laskuun merkintä ”itselaskutus”
 • tiedot uusista kuljetusvälineistä
 • merkinnät ”voittomarginaalijärjestelmä-käytetyt tavarat”, ”voittomarginaalijärjestelmä-taide-esineet” tai ”voittomarginaalijärjestelmä-keräily- ja antiikkiesineet”
 • merkintä ”voittomarginaalijärjestelmä-matkatoimistot”
 • merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä
 • muutoslaskussa viittaus aikaisempaan laskuun.

Kevennetyt laskumerkintävaatimukset

 • Arvonlisäverolaissa annetaan mahdollisuus siihen, että kaikkia edellä mainittuja laskumerkintöjä ei tarvitse tehdä laskuun. Tämä mahdollisuus koskee määrältään vähäisiä laskuja sekä tilanteita, joissa asianomaisen toimialan kauppatavan tai laskun lähettämistä koskevien teknisten olosuhteiden vuoksi kaikkia pakollisia velvoitteita on hankala noudattaa.

Seuraavat tiedot on oltava laskuissa, jos niihin sovelletaan kevennettyjä laskumerkintöjä

 • laskun antamispäivä
 • myyjän nimi ja arvonlisäverotunniste (Y-tunnus)
 • myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
 • suoritettavan veron määrä verokannoittain tai veron peruste verokannoittain
 • muutoslaskujen osalta viittaus alkuperäiseen laskuun sekä ne tiedot, joita laskulla muutetaan.

Kevennetyn sisältövaatimuksen laskuissa on siten mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäverollisina, jos suoritettavan veron määrä on merkitty. Veron perustetta ei siis tarvitse ilmoittaa.

Kevennettyjä laskumerkintöjä ei sovelleta tavaroiden yhteisömyyntiin (AVL 72a §), tavaroiden kaukomyyntiin (AVL 63a §) eikä sellaiseen toisessa EU-maassa tapahtuvaan tavaran tai palvelun myyntiin, josta ostaja suorittaa veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella.

Sisällöltään kevennetyissä laskuissa on siten mahdollista ilmoittaa hinnat arvonlisäverollisina, jos laskuun merkitään suoritettavan veron määrä. Veron perustetta ei silloin tarvitse ilmoittaa.

Arvonlisäverolaissa on määritelty tietosisältövaatimukset myös muille asiakirjoille kuin varsinaisille myyntilaskuille, jos asiakirjoilla on vaikutusta arvonlisäverotukseen. Tällaisia muita selvityksiä ovat selvitys rakentamispalvelusta, selvitys energiahyödykkeestä, muistiotosite alkuvarastovähennyksestä ja käyttötarkoituksen muutoksesta, selvitykset, jotka liiketoiminnan jatkajan ja luovuttajan on annettava sekä luettelo tavaroista, jotka kuljetetaan toiseen EU-maahan tiettyä tarkoitusta varten.

 • Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa riittää, että laskussa on kevennetyt laskumerkinnät, kun laskun loppusumma on enintään 400 euroa.
 • Lisäksi kevennetyt sisältövaatimukset koskevat vähittäiskaupassa tai muussa siihen rinnastettavassa, (esimerkiksi kioski, suutari, kampaamo tai hautaustoimisto), lähes yksinomaan yksityishenkilöille tapahtuvassa myyntitoiminnassa annettavia laskuja. Tässä tapauksessa laskun loppusummalla ei ole merkitystä ja se voi siis ylittää 400 euroa (verollinen loppusumma).
 • Kevennetyt laskumerkinnät riittävät myös tarjoilupalvelu- ja henkilökuljetuslaskuissa, lukuun ottamatta edelleen myytäväksi tarkoitettuja palveluita.
 • Lisäksi kevennetyt laskumerkinnät ovat riittävät pysäköintimittareiden ja muiden vastaavien laitteiden tulostamissa tositteissa.
 • Hotellilaskussa, joka on määrältään enintään 400 euroa, ei tarvitse olla ostajan nimeä (yöpyjän työnantajan nimeä), mutta siinä saa olla yöpyjän (työntekijän) nimi.

Lisätietoa löytyy Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa


Laskumerkintävaatimukset perustuvat arvonlisäverolakiin. Enemmän arvonlisäverosta löydät aiemmasta blogitekstistäni.

Leave a comment

© Copyright 2014 - Kirjanpitosi.fi